Add Your Heading Text Here

Home

/

„Evanjelium života sa nachádza
v srdci posolstva Ježiša Krista...“

Evangelium vitae, Úvod

Úrad pre apoštolát ochrany života zriadil Mons. Bernard Bober dňa 1. júla 2014 ako jedno z pastoračných diel košickej arcidiecézy.

Poslanie

  • Prehlbovať povedomie práva na život od počatia po prirodzenú smrť, tak ako je zakotvené v autentickej náuke Katolíckej Cirkvi.
  • Podnecovať modlitbu za obnovu kultúry života.
  • Podporovať evanjelizáciu so zreteľom na uznanie práva na život pre všetkých.
  • Ponúkať výchovno-vzdelávacie programy

Logo

Logo Úradu pre apoštolát ochrany života v košickej arcidiecéze je odvodené z erbu arcidiecézy – svätoondrejský žltý kríž na modrom pozadí, t.j. vo farbách mesta Košice. V novej štylizácii kríž nadobúda nové významy: predstavuje bokorys kolísky, resp. v zápästí spojených dlaní. Centrom je červené srdce ako symbol ľudského života. Kolíska, resp. dlane obopínajú srdce, držia ho v objatí, chránia ho ako vzácnu hodnotu.

Pri inom pohľade na logo si môže všimnúť, že kríž v spojení so srdcom vytvára postavu človeka v pohybe rúk a nôh – vyjadruje volanie o pomoc i radosť zo života, je objektom i subjektom ochrany života. Stojí v centre pozornosti. Kruh (symbol Boha) na pozadí vyjadruje Bohom danú dôstojnosť človeka; zároveň vytvára akoby pozadie terča, t.j. naznačuje napätie, drámu medzi kultúrou smrti, ktorá ničí človeka a kultúrou života, ktorá sa sústreďuje na jeho bezpodmienečnú ochranu.

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.