BIOETICKÁ KONFERENCIA PE FARMACEUTOV “AJ LEKÁRNIK MÁ DUŠU” 2020

Vážení účastníci,

vitajte na 4. ročníku bioetickej konferencie Aj lekárnik má dušu. Sme radi, že sa môže konať aspoň takto, na diaľku. Má to svoje obmedzenia, nič na nevyrovná osobnému kontaktu. No na druhej strane, azda práve preto máme v tomto roku rekordnú účasť. Zaregistrovalo sa viac ako 70 účastníkov.

Ako už bolo spomenuté, v roku 2020 si pripomíname 60. výročie uvedenia antikoncepčnej tabletky na trh (1960). Preto sa zameranie konferencie orientuje na tento fenomén. Na trh sa dostal ako element meniaceho sa mentálneho a kultúrneho nastavenia vo vzťahu k významu sexuality a rodičovstva. Postupne sa transformoval na (ne)štandardné liečivo. Po desaťročiach máme množstvo vstupných dát o týchto preparátoch. Máme aj dostatočný časový odstup na to, aby sme zhodnotili predpovede pápeža Pavla VI., ktorý varoval pred následkami rozšírenia umelých preparátov regulácie pôrodnosti:

  • “Široká a ľahká cesta sa takýmto konaním môže otvoriť pre manželskú nevernosť a všeobecný pokles mravnosti. Nie je na to ani potrebná dlhá skúsenosť, aby sa mohol každý presvedčiť o slabosti ľudskej prirodzenosti a aby pochopil, že ľudia – najmä mladí, tak ľahko podliehajúci náruživostiam – potrebujú povzbudenie na zachovávanie morálneho zákona a že sa im nesmie uľahčovať cesta k jeho porušovaniu.”
  • “Treba sa obávať aj toho, že muži, čo si zvykli používať prostriedky na zamedzenie počatia, stratia k ženám úctu, nebudú brať do úvahy ich telesnú a duševnú rovnováhu, urobia si z nich nástroj pre svoju žiadostivosť a nebudú ich považovať za životné družky, ktoré majú ctiť a milovať.”
  • “Treba starostlivo uvážiť, aká nebezpečná moc by sa dala do rúk tým predstaviteľom verejnej moci, ktorí sa nestarajú o prikázania morálneho zákona. Či dakto bude môcť vyčítať verejnej moci, že používa na riešenie ťažkostí svojho národa to, čo sa manželom uznáva za dovolené na riešenie niektorej rodinnej ťažkosti?”
  • “Kto zabráni, aby verejná moc nepodporovala také antikoncepčné prostriedky, ktoré budú považovať za účinnejšie, ba dokonca ich nenariadila používať všetkým, kedykoľvek to uzná za potrebné? Tak by sa stalo, že ľudia, zatiaľ čo by sa chceli vyhnúť ťažkostiam, ktoré vyplývajú z Božieho zákona pre jednotlivcov, rodiny alebo sociálne skupiny, dovolili by verejnej moci ľubovoľne sa miešať do najvlastnejšej a najsúkromnejšej úlohy manželov.”
Porov. https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/humanae-vitae

 

Na dnešnej konferencii Vám ponúkame nielen tri príhovory, ale aj tri uhly pohľadu na hormonálnu antikoncepciu:

– PharmDr. Jozef Laurinec, PhD priblíži výsledky najnovších klinických štúdií o účinkoch hormonálnej antikoncepcie.

– MUDr. Ivan Wallenfells ponúkne pohľad gynekológa, ktorý je presvedčený pri liečbe žien jestvuje vždy lepšie riešenie ako je užívanie hormonálnej antikoncepcie.

– PharmDr. Jana Záhoráková je majiteľka lekárne, ktorá sa rozhodla vylúčiť zo sortimentu – okrem iného – hormonálnu antikoncepciu. V osobnom svedectve predstaví cestu k transformácii svojej lekárne.

Diskusia bude tiež na diaľku:

Do jedného týždňa oddnes môžete posielať svoje otázky, postreky, námietky na mailovú adresu: edilekaren@gmail.com

Prednášajúci následne pripravia písomné odpovede a tie rozpošleme všetkým registrovaným účastníkom konferencie. 

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.