Aj lekárnik má dušu – záznam z 5. bioetickej konferencie v Košiciach

Po dvoch rokoch obmedzení sa 24. septembra 2022 v Košiciach znova naživo konala bioetická konferencia s názvom Aj lekárnik má dušu. Prvýkrát sa nám podarilo získať hosťa zo zahraničia. Zavítala k nám magistra farmácie Małgorzata Prusak, prezidentka Asociácie katolíckych farmaceutov Poľska.

V prvej prezentácii popísala základné okruhy, kde u lekárnika môžu vznikať morálne dilemy a stojí pred výzvou uplatniť si výhradu vo svedomí. Okrem iného autorka uviedla: “Prieskum v Poľsku ukázal, že medzi tými, ktorí priznali, že majú vnútorné dilemy vo svedomí, 60% z nich sa snažili niečo s tým robiť, nejako odporovať. Približne 40% z nich žiadnym spôsobom nevyjadrili svoju výhradu… Čo vlastne znamená výhrada vo svedomí? Znamená to úctu z osobe – k sebe ak tým, čo kupujú také preparáty. Je to aj výzva rešpektovať objektívne normy, ktoré chránia zdravie a život. Je to aj výzva, apel na zmenu nespravodlivej legislatívy. A napokon je to aj provokácia k diskusii na tému dobra jednotlivej osoby, ale aj spoločného dobra. Je to aj úctivá komunikácia a zrozumiteľná informácia. Farmaceut takto vydáva svedectvo a koná prorockú službu…”

Autorka ponúkla účastníkom svoje knižné tituly. V práci Sprzeciw sumienia farmaceutow zoširoka pojednáva o problematiky výhrady vo svedomí. Bioetyka dla farmaceutow je súhrnom a zjednodušením pre pre praktické požitie.

Na konferencii bola k dispozícii aj revidovaná publikácia Hormonálna antikoncepcia. Viete, že… Pripravil ju PharmDr. Jozef Laurinec, PhD. tak, aby bolo použiteľná ak osvetová pomôcka pre širokú verejnosť. Obsahuje výsledky stoviek celosvetových štúdií o vplyve hormonálnej antikoncepcie na samotnú ženu, na jej potomstvo, na najbližšie vzťahy i na životné prostredie. Má svoje miesto v knižnici katolíckeho farmaceuta i v lekárni, v komunikácii s pacientom, resp. zákazníkom. Môžete si ju objednať na detike@detike.eu.

Keďže poľské združenie katolíckych farmaceutov má viac ako 30-ročnú históriu, môžeme od nich veľa čerpať a inšpirovať sa. Práve fungovaniu ich Združenia sa Małgorzata Prusak venovala v druhom vstupe. “Čo môžeme získať, keď sa združujeme s ostatnými? Je to veľká pomoc pri riešení ťažkých otázok, dilem, problémov – či už odborných, alebo čo sa týka formácie svedomia. Môžeme o tom hovoriť a zdieľať sa s ľuďmi, ktorí podobne zmýšľajú; a nielen byť kdesi zavretý sám vo svojej lekárni. Je to aj príležitosť na našu spoločenskú angažovanosť, aby sme nežili len sami pre seba…”

Druhým prednášajúcim na konferencii bol katolícky kňaz a odborník na kresťanskú antropológiu Štefan Žarnay. Zí licenciát v teológii manželstva a rodiny. V prezentácii analyzoval pojem lásky v protiklade k povahe antikoncepcie. “Akú väčšiu jednotu môžu muž a žena dosiahnuť ako keď sa stanú otcom a matkou svojich spoločných detí? Tu, vo svojich deťoch sa skutočne stávajú jedným telom. Vzťah otec a matka spoločných detí je skutočne nerozlučiteľný. Práve tu sa nachádza aj jeden z najhlbších dôvodov nerozlučiteľnosti manželstva…”

Prezentácie boli odrazovým mostíkom pre vzácne diskusie, ktoré poslúžili aj na výmenu skúseností – najmä ohľadom uplatňovania výhrady vo svedomí. Prezentácia o fungovaní poľskej Asociácie katolíckych farmaceutov otvorila diskusiu o vízii podobného združenia na Slovensku a aj o konkrétnych potrebách a očakávaniach katolíckych farmaceutov na Slovensku.

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.